Om Reflektion

Reflektion är en sida där jag, rakt upp och ner, skriver ner mina tankar utifrån de erfarenheter jag gör, både i vardagen och i mitt professionella yrke. Tankar som jag önskar dela med mig av och som jag tacksamt tar emot feedback på. Feedback värderar jag mycket högt med anledning av att det bidrar till ens lärande, för alla inblandade parter. Kontaktuppgifterna finner ni nedan. Om mig Mitt namn är Roberto Citterio. Jag har mångårig erfarenhet av att leda skolor både på rektorsnivå och på förvaltningschefsnivå. Jag har en akademisk lärarexamen och rektorsutbildning och har arbetat som handledare i chefsutvecklingsprogram både för blivande och verksamma chefer inom offentlig förvaltning. Mitt stora intresse är ledarskap, samtalsmetodik och förändringsarbete. Just nu driver jag, som avdelningschef, en FoU avdelning inom Malmö stad kallad ”Pedagogisk Inspiration Malmö – PI”. PI är en avdelning med uppdrag att stärka professionens kunskaper och dess egen utvecklingskraft med eleven i fokus.
Kontakt:
Reflektion En sida full av tankar, helt enkelt
2019!

Måndagen den 3 juni

ÄR MER KUNSKAP HOS LÄRARNA OCH REKTORERNA

LÖSNINGEN PÅ SVENSK SKOLAS PROBLEM MED SVIKTANDE

MÅLUPPFYLLELSE?

Vi läser ofta i svensk media om skolans bekymmer med att elevernas

skolresultat, meritvärde och behörighet till gymnasiet, är mycket lägre än

förväntat och vad som är bra för nationen och för den enskilde individen.

För Sverige som kunskapsnation är det av största vikt att befolkningen

har de kunskaper och matchande "skills" som arbetsmarknaden har

behov av. Är utbudet av kompetent arbetskraft mindre än

arbetsmarknadens efterfrågan uppstår ett kompetensgap som "hotar"

inte bara de enskilda företagen utan även nationen i stort och därmed

våra gemensamma välfärdssystem, allt ifrån pension- till

sjukvårdssystem. Detta gör att vi alla, näringsliv, civilsamhälle och

utbildningsinstitutioner måste samverka för att tillse så att våra

kommande generationer har den kunskap och de färdigheter samhället

efterfrågar. Detta gör vi inte genom att alla pekar finger på att skolans

problem är bristande kunskaper hos lärare och rektorer.

Det stora problemet som jag ser det är att vi har satt utbildningsinstitutionerna som ensamt ansvariga för elevernas sviktande skolresultat.

Måndagen den 10 juni

CHECKA IN MED “BERG OCH DALBANAN”

Strukturen hos många ”arbetsplatskalendrar” idag skapar arbetsvillkor

som medför att medarbetarna går från möte till möte. Ibland är det så illa

att när det ena mötet slutar börjar samtidigt det andra, vilket inte ens

möjliggör en förflyttningstid mellan mötena. Ställtiden är

bortrationaliserad.

Viktigt att fundera på vad detta innebär, både för individen och för möteskvalitén, för beslutsprocessen och för det värde det är tänkt att mötet ska skapa.

Certifierad LedarStegs coach