Om Reflektion

Reflektion är en sida där jag, rakt upp och ner, skriver ner mina tankar utifrån de erfarenheter jag gör, både i vardagen och i mitt professionella yrke. Tankar som jag önskar dela med mig av och som jag tacksamt tar emot feedback på. Feedback värderar jag mycket högt med anledning av att det bidrar till ens lärande, för alla inblandade parter. Kontaktuppgifterna finner ni nedan. Om mig Mitt namn är Roberto Citterio. Jag har mångårig erfarenhet av att leda skolor både på rektorsnivå och på förvaltningschefsnivå. Jag har en akademisk lärarexamen och rektorsutbildning och har arbetat som handledare i chefsutvecklingsprogram både för blivande och verksamma chefer inom offentlig förvaltning. Mitt stora intresse är ledarskap, samtalsmetodik och förändringsarbete. Just nu driver jag, som avdelningschef, en FoU avdelning inom Malmö stad kallad ”Pedagogisk Inspiration Malmö – PI”. PI är en avdelning med uppdrag att stärka professionens kunskaper och dess egen utvecklingskraft med eleven i fokus.
Kontakt:
Reflektion En sida full av tankar, helt enkelt
2019!

Tisdagen den 12 mars

MÅL OCH MÅLHIERARKIER LEDER DIG FRAMÅT MOT DITT

ÖNSKADE RESULTAT OM DU GÖR DET PÅ “RÄTT” SÄTT

Men, Se upp! Risk finns att du ”skjuter utanför” måltavlan.

Syftet med att arbeta med mål och målhierarkier är att skapa motivation, engagemang och drivkraft hos berörda så att det önskade resultatet uppnås inom planerad tidsram. Viktigt i sammanhanget att påpeka är att om fokus läggs på en “målart”, som inte är i rätt tajming (exempelvis att hårt tryck läggs på resultatmål istället för på lärmål), kan stress skapas, vilket kan försvåra planerad måluppfyllelse och till och med bidra till negativ avvikelse. Stress kan försätta hjärnan i ett "hot-tillstånd" och i en amygdala-flykt enligt SCARF (läs mer klicka här), vilket gör att vi presterar sämre med anledning av att vår prefrontala cortex går ner i aktivitet. Ledarskap och självledarskap kan stävja detta genom en proaktiv hantering. En sådan hantering är att systematiskt arbeta med målhierarkierna genom att fokusera på "rätt" målart vid "rätt" tillfälle som följande presentation kan bidra till att underlätta?

Måndagen den 8 april

NÄR SKA DU INHÄMTA DATA OCH NÄR SKA DU VÄLJA BORT

DATA?

Just nu är det stort fokus, i bland annat hela skolvärden, på att alla beslut

ska vara datagrundade (Data based decision making) och föregå allt

handlande. Vi lägger ner mycket tid, kraft och resurser på att ta fram och

processa data. Viktigt är då att fundera på:

Hur ser sambandet mellan tillgänglig data och ditt eget handlande ut? När i ditt arbetsflöde ska du inhämta data, när ska du välja bort data? Double diamond ger dig svaret…

Certifierad LedarStegs coach